ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN JBTledEurope B.V. (KvK nummer 08159094) versie 16-6-2021

 • ALGEMEEN
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen JBTledEurope B.V. en haar wederpartij. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met JBTledEurope B.V. een overeenkomst sluit, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze persoon ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigden, rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
  • Indien en voor zover een overeenkomst, aanbieding of offerte op basis van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de bepalingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk van kracht.
  • Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige tussen JBTledEurope B.V. en de wederpartij gesloten overeenkomst, zijn zij ook van toepassing op daarna tussen hen te sluiten volgende overeenkomsten, ook indien zij daarbij niet alsnog en uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.
  • De vernietiging c.q. de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
  • Van deze voorwaarden afwijkende bedingen van de wederpartij zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk door de directie van JBTledEurope B.V. zijn aanvaard. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen de voorwaarden van JBTledEurope B.V. te allen tijde voorrang hebben, zelfs als door de wederpartij voorrang bedongen is.

 • TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
  • Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. De overeenkomst komt tot stand, als de -op basis van de offerte gedane- bestelling van de wederpartij door JBTledEurope B.V. wordt aanvaard door middel van een schriftelijke orderbevestiging.
  • Tenzij redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten, zijn JBTledEurope B.V. en de wederpartij aan de inhoud van de orderbevestiging gebonden, tenzij dit binnen twee werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging door de wederpartij wordt betwist.
  • Alle offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen zijn gebaseerd op gegevens waarover JBTledEurope B.V. beschikt op het moment van het uitbrengen daarvan. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop JBTledEurope B.V. zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes, aanbiedingen of orderbevestigingen, dan is JBTledEurope B.V. bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel prijzen aan te passen, één en ander onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald.
  • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden JBTledEurope B.V. slechts indien deze schriftelijk met de wijziging(en) heeft ingestemd.
  • Elke overeenkomst wordt door JBTledEurope B.V. aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij, uitsluitend ter beoordeling van JBTledEurope B.V., voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
  • JBTledEurope B.V. is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen, bijv. door het afgeven van een bankgarantie of het doen van een vooruitbetaling, dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
  • JBTledEurope B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
  • JBTledEurope B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen. Conform een gemaakte afspraak en of gedane prijsopgaaf zullen die kosten aan de wederpartij worden doorberekend.

 • VERTEGENWOORDIGING
  • Overeenkomsten die zijn aangegaan in naam van JBTledEurope B.V. verbinden haar slechts indien zij door de daartoe bevoegde directeur(en) dan wel door hun schriftelijk daartoe gemachtigde(n) zijn aangegaan of bevestigd. Deze bevestiging dient schriftelijk en expliciet te geschieden.
  • Op een gebrek inzake de in art.3 lid 1 bedoelde vertegenwoordigingsbevoegdheid kan slechts JBTledEurope B.V. zich beroepen.
  • Een wederpartij, die hetzij één zijner werknemers, hetzij een derde mondeling, dan wel schriftelijk opdracht geeft dan wel heeft gegeven goederen voor zijn rekening bij JBTledEurope B.V. te kopen en/of af te halen, dient JBTledEurope B.V. schriftelijk mededeling te doen indien een dergelijke opdracht een einde heeft genomen.
  • Indien de wederpartij het onder 3.3 genoemde nalaat, wordt de opdracht door JBTledEurope B.V. beschouwd als een doorlopende opdracht en is de wederpartij aansprakelijk voor de schade, welke voor JBTledEurope B.V. zou kunnen ontstaan uit de omstandigheid, dat de goederen zijn meegegeven, respectievelijk gebracht bij een persoon die namens de wederpartij tot het kopen en in ontvangst nemen van de goederen niet gerechtigd was.
   De wederpartij wordt geacht één zijner werknemers dan wel een derde opdracht tot het kopen dan wel het in ontvangst nemen van goederen in de zin van dit artikel te hebben verstrekt, indien JBTledEurope B.V. tenminste tweemaal goederen heeft afgegeven aan een werknemer van wederpartij danwel aan die derde en de wederpartij in die gevallen niet binnen acht dagen na ontvangst van de betreffende factuur heeft meegedeeld aan JBTledEurope B.V. dat de goederen door hem niet gekocht en niet door of namens hem in ontvangst zijn genomen.
 • PRIJZEN
  • Alle door JBTledEurope B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief transport- en afleveringskosten, tenzij anders is overeengekomen.
  • Prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde conform en onverminderd hetgeen in artikel 4.1 is bepaald door JBTledEurope B.V. worden aangepast, indien de prijzen van materialen en grondstoffen een verhoging hebben ondergaan of zich andere omstandigheden hebben voorgedaan die een prijsaanpassing rechtvaardigen.

 • LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
  • Leveringstermijnen door JBTledEurope B.V. genoemd zijn vrijblijvend en niet fataal in de zin van de wet.
  • Overschrijding van leveringstermijnen door JBTledEurope B.V. leidt slechts tot verzuim van JBTledEurope B.V. indien JBTledEurope B.V. na verloop van de leveringstermijn door de wederpartij schriftelijk met inachtneming van een redelijke termijn voor nakoming in gebreke is gesteld, en alsnog de levering niet nakomt binnen bedoelde redelijke termijn.
  • Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is JBTledEurope B.V. gerechtigd tot deelleveringen en tot een naleveringstermijn van drie maanden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling door JBTledEurope B.V., doch niet eerder dan daags na afloop van de overeengekomen oorspronkelijke leveringsdatum. Deelleveringen zullen afzonderlijk kunnen worden gefactureerd; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden.
  • Indien de overeenkomst wordt ontbonden door een oorzaak welke niet te wijten is aan noch voor rekening komt van JBTledEurope B.V., force majeur daaronder begrepen, dan is JBTledEurope B.V. gerechtigd de daaruit voor haar ontstane schade op de wederpartij te verhalen, welke schade zal worden gesteld op ten minste 50 procent van de totale waarde van de door de wederpartij te leveren prestatie.
  • Onverminderd het bepaalde omtrent een niet toerekenbare tekortkoming is aan een eventuele verplichting van JBTledEurope B.V. tot schadevergoeding indien niet, niet tijdig, gebrekkig of niet volledig wordt geleverd, geheel voldaan, indien alsnog wordt geleverd of, indien levering niet mogelijk is, door betaling van een bedrag voor door de wederpartij geleden en aantoonbare schade van ten hoogste 10 % van de overeengekomen orderprijs. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 5.000,– per voorval

 • AFLEVERING EN RISICO
  • De wederpartij is verplicht tot in ontvangstneming van de producten, zodra hem deze ter aflevering worden aangeboden.
  • Een bij de aflevering van de producten verstrekte vrachtbrief, aflevering bon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde correct weer te geven. Evenzo zal het geleverde van gestelde zichtbare kwaliteit zijn, tenzij de wederpartij bezwaren daartegen terstond, doch uiterlijk binnen maximaal 3 werkdagen, na ontvangst van de producten schriftelijk aan JBTledEurope B.V. meldt.
  • Ook al meldt de wederpartij tijdig aan JBTledEurope B.V. dat hem minder is geleverd dan op het in het tweede lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling van het daadwerkelijk geleverde aantal.
  • Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van het vervoer voor rekening van en reizen de producten voor risico van de wederpartij. De aflevering vindt plaats bij het op één adres in Nederland gevestigde magazijn van de wederpartij. JBTledEurope B.V. zal de producten niet verder vervoeren dan tot de plaats waar de transporteur over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. De aflevering geschiedt steeds vanuit het voertuig, op welke plaats de wederpartij verplicht is de producten in ontvangst te nemen. De wederpartij dient er naar redelijkheid -onder meer door het ter beschikking stellen van hulpkrachten- aan bij te dragen dat JBTledEurope B.V. de producten op een snelle en efficiënte wijze kan lossen. Indien de wederpartij ter zake in gebreke blijft, komen de daardoor veroorzaakte kosten voor zijn rekening. Er ontstaan kosten als de wachttijd, voordat het lossen aanvangt, langer is dan 15 minuten nadat de zending op de loslocatie is aangemeld.
  • Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een hulpmiddel bij het lossen is voor rekening en risico van degene die eindverantwoordelijk is voor dat gebruik.
  • De door JBTledEurope B.V. geleverde producten komen vanaf het moment van levering af magazijn of rechtstreekse levering per container af overslag, volledig voor rekening en risico van de wederpartij. Van klant specifieke goederen voor de wederpartij, die worden aangeboden ter vestigingsplaats van JBTledEurope B.V., geschiedt de uitlevering in ieder geval vijf dagen nadat aan de wederpartij is medegedeeld dat de te leveren producten te zijner beschikking staan bij JBTledEurope B.V., vanaf welk moment JBTledEurope B.V. de producten voor de wederpartij houdt. JBTledEurope B.V. is gerechtigd de kosten van bewaring, welke tenminste € 75,- per werkdag zullen bedragen, aan wederpartij in rekening te brengen, indien deze niet binnen genoemde termijn van vijf dagen de producten heeft afgeroepen.
  • De wijze van vervoer en van verpakken wordt, indien daarover geen aanwijzingen door de wederpartij zijn verstrekt, door JBTledEurope B.V. naar beste weten bepaald. Tenzij anders is bepaald en/of door JBTledEurope B.V. is bevestigd, zijn alle transportrisico’s af magazijn of af overslag voor risico van de wederpartij, daaronder verstaan schuld en nalatigheid van de transporteur.
  • JBTledEurope B.V. is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen en/of verpakkingssystemen (pallets) een vergoeding in rekening te brengen, welke afzonderlijk op de factuur zullen worden benoemd. Een dergelijke vergoeding zal met de wederpartij worden verrekend zodra en voor zover de betreffende verpakkingsmaterialen in onbeschadigde staat in het magazijn van JBTledEurope B.V. retour zijn ontvangen.

 • GARANTIE, KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID
  • JBTledEurope B.V. verleent op haar producten een beperkte, standaard garantie die ofwel wordt ingesloten bij het product, dan wel wordt gepubliceerd op de website van JBTledEurope B.V. (aangeduid als “Standaard Garantie”). De garantie gaat in op de 1e dag van levering van de gehele zending of in het geval van een gedeelte van de zending dan geldend voor het geheel. Voor sommige producten kunnen afwijkende garantietermijnen gelden echter alleen als deze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend. Wederpartij dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controle­ren op even­tuele afwij­kin­gen van het overeengekomen. Eventu­ele klachten moeten schrif­telijk bij JBTledEurope B.V. worden ingediend binnen drie werkda­gen na levering datum. Na het verstrijken van vorenbedoel­de ter­mijn geldt het gele­verde als onherroepe­lijk en onvoorwaar­delijk door wederpartij aan­vaard. De wederpartij dient de gebrek­kige zaken ter be­schikking van JBTledEurope B.V. te hou­den. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dient wederpartij binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 3 maanden na de levering schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk drie maanden na tijdi­ge klacht melding aanhangig te zijn ge­maakt.
  • Door de wederpartij gehanteerde kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door JBTledEurope B.V. te leve­ren zaken moe­ten uit­druk­kelijk schriftelijk zijn overeen­geko­men. In de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond tot het succesvol indienen van een klacht op.
  • De garantieverplichting van JBTledEurope B.V. strekt zich niet verder uit dan tot vervanging (levering af magazijn JBTledEurope) van het defecte product.
  • a) Behoudens het hierna bepaalde is resp. zijn JBTledEurope B.V., noch medewer­ker(s) van JBTledEurope B.V., noch door JBTledEurope B.V. ingeschakelde derden, ooit, uit welke hoofde dan ook, aansprake­lijk voor enige schade aan de wederpartij of enige derde met be­trek­king tot enige leveringsverplich­ting, het afleveren van zaken, de gele­verde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaam­heden of adviezen.
   b) De aansprakelijkheid van JBTledEurope B.V. voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot herlevering.
   c) JBTledEurope B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade  op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, waar mede onder, maar niet beperkt tot, wordt begrepen transportkosten, reis – en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her)installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie zelfs indien JBTledEurope B.V. in kennis gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen
  • De eventuele garantie van JBTledEurope B.V. geldt niet, in­dien:
   en zolang de wederpartij jegens JBTledEurope B.V. in ver­zuim is ;
   b.  de zaken aan abnormale om­stan­digheden zijn bloot ge­steld, niet gebruikt zijn voor het doel waar ze voor zijn ontworpen dan wel onzorg­vuldig of ondes­kun­dig zijn be­han­deld;
   c.  de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aanne­me­lijk is dat daar­door kwaliteits­verlies is opgetreden
  • Led drivers zijn eveneens gegarandeerd voor de periode die wordt afgegeven bij levering van een ledpaneel met driver. In die gevallen waar er sprake is van installatie in een gebouw met zonnepanelen en/of omvormers is de garantie op dat product echter te allen tijden beperkt tot 6 maanden en voor die periode louter als een defect wordt veroorzaakt door een eigen gebrek.
  • JBTledEurope B.V. garandeert niet en wordt nimmer geacht gegaran­deerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor wederpartij het wenst te bewerken, verwer­ken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding ver­strekt.
  • Indien deze overeenkomst zaken betreft die JBTledEurope B.V. van der­den betrekt of betrok­ken heeft, is de verantwoorde­lijk­heid en/of aansprakelijkheid van JBTledEurope B.V. beperkt tot datgene waarvoor de leveran­cier van JBTledEurope B.V. of door JBTledEurope B.V. ingeschakelde derde(n) jegens JBTledEurope B.V. verant­woor­delijk en/of aan­sprakelijk is. Deze bepaling vindt al­leen toepas­sing voorzover die toepas­sing voor wederpartij gunstiger is dan toepassing van het onder art. 7.4 en 7.6. bepaal­de.
  • Wederpartij vrijwaart JBTledEurope B.V. tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met enige leveringsverplich­ting, het afleveren van zaken, de gele­verde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventue­le werkzaam­heden of adviezen. Voorts vrijwaart wederpartij JBTledEurope B.V. tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door de wederpartij verstrekte informatie.

 • EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
  • De door JBTledEurope B.V. geleverde producten, maar ook de eventueel beschikbaar gestelde monsters en monstercollecties, zijn het volle eigendom van JBTledEurope B.V. totdat door de wederpartij de koopprijs van die producten, eerder geleverde producten of van nog te leveren producten is betaald, en tevens is betaald hetgeen door de wederpartij ten aanzien van werkzaamheden of kosten in verband met de levering daarvan verschuldigd is geworden.
  • Alle door JBTledEurope B.V. gehanteerde label en/of merknamen, tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, die door of namens JBTledEurope B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd zijn, evenals het recht om daarvan gebruik te maken, zijn en blijven het onvervreemdbare eigendom van JBTledEurope B.V..
  • Het eigendom van de geleverde producten blijft ook bij JBTledEurope B.V. zolang door de wederpartij een vordering van JBTledEurope B.V. wegens door de wederpartij gepleegde wanprestatie in verband met die producten/werkzaamheden niet is betaald.
  • Zodra de wederpartij op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens JBTledEurope B.V., heeft JBTledEurope B.V. het recht vorenbedoelde zaken, onverschillig of deze in een nieuw product of tot nieuwe producten verwerkt zijn, terug te nemen, zonder enige rechterlijke tussenkomst, onverminderd andere rechten welke voor JBTledEurope B.V. voortvloeien uit het tekortschieten van de wederpartij. Ter realisering van zijn eigendomsrecht heeft JBTledEurope B.V. het recht tot ongehinderde toegang tot de producten en verplicht de wederpartij zich reeds nu om aan JBTledEurope B.V. alle medewerking te verlenen teneinde hem in staat te stellen om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde producten. Kosten welke door JBTledEurope B.V. moeten worden gemaakt om bedoelde zaken terug te nemen komen voor rekening van de wederpartij en zullen tenminste 20 procent van de waarde van de teruggenomen zaken bedragen met een minimum van € 2500,– per voorval/zaak..
  • Zolang de wederpartij al hetgeen door hem aan JBTledEurope B.V. verschuldigd is niet volledig heeft voldaan, is het de wederpartij buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan om op de producten, waarvan JBTledEurope B.V. ingevolge het eigendomsvoorbehoud (artikel 8.1) volledig eigenaar is gebleven, een pandrecht te vestigen of ze anderszins te bezwaren ten behoeve van een derde. Indien de wederpartij de door JBTledEurope B.V. aan hem onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten aan een derde aflevert, is de wederpartij verplicht het eigendom van de producten voor te behouden. Als JBTledEurope B.V. geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud, omdat de afgeleverde producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan JBTledEurope B.V. te verpanden.
  • Ondanks het eigendomsvoorbehoud van JBTledEurope B.V. worden de door JBTledEurope B.V. geleverde producten te allen tijde door de wederpartij voor eigen rekening en risico gehouden.

 • VERZUIM
  • De wederpartij is zonder enige ingebrekestelling in verzuim zodra hij enige opeisbare prestatie voortvloeiende uit de overeenkomst (daaronder mede verstaan deze voorwaarden) jegens JBTledEurope B.V. niet of niet tijdig nakomt.
  • Overschrijding van enige uit de overeenkomst (daaronder te verstaan deze voorwaarden) voortvloeiende termijn door de wederpartij heeft diens onmiddellijk verzuim tot gevolg, zonder dat aanzegging noodzakelijk is.
  • Onverminderd het recht nakoming te vorderen, verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, heeft JBTledEurope B.V. voorts het recht, zodra de wederpartij in verzuim is, schadevergoeding te vorderen vanwege de door haar als gevolg van de tekortkoming geleden schade, welke schade wordt begroot op ten minste 20 procent van de waarde van de door de wederpartij te leveren prestatie, met een minimum van € 5000,–.
  • Indien de wederpartij niet tijdig voldoet aan zijn verplichting tot tijdige betaling van een geldsom, dan is hij over het alsdan verschuldigde bedrag vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden aan JBTledEurope B.V. een rente verschuldigd van 5 procent boven het promesse disconto van de Nederlandse Bank NV, met een minimum van 1 procent per (gedeelte van) 1 (een) kalendermaand.
  • Zodra de wederpartij in verzuim is, zijn alle vorderingen van JBTledEurope B.V. op de wederpartij direct en zonder voorbehoud opeisbaar.
  • Ongeacht verzuim heeft JBTledEurope B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden indien er een redelijke grond bestaat dat de wederpartij zijn verplichtingen niet na zal komen, failliet gaat of surséance van betaling of een schuldsaneringsregeling aanvraagt, één en ander zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd andere rechten van JBTledEurope B.V., zoals het recht op schadevergoeding.
 • BETALING
  • Betaling door de wederpartij dient, zonder aftrek, opschorting, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijnen.
  • Indien de wederpartij niet voldoet aan enige betalingsverplichting zoals hiervoor bedoeld, heeft
   JBTledEurope B.V. het recht om alle tussen haar en de wederpartij bestaande overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld, garantieclaims daaronder begrepen, te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Dit recht mag JBTledEurope B.V. ook uitoefenen indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt. Ingeval van ontbinding is de wederpartij aansprakelijk voor de door JBTledEurope B.V. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten, en uit de kosten van de ingebrekestelling.
  • Betalingen door de wederpartij zullen allereerst worden toegerekend aan de vorderingen, tot zekerheid waarvan JBTledEurope B.V. niet het in artikel 8 van deze voorwaarden opgenomen eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden de door de wederpartij verrichte betalingen in mindering gebracht op de verplichting tot schadevergoeding van de wederpartij, vervolgens op de verplichting tot betaling van de verschuldigde rente en kosten en uiteindelijk op telkens de oudste vordering van JBTledEurope B.V..
  • Alle door JBTledEurope B.V. te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 1500,00 exclusief de omzetbelasting. De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de door de rechter toegewezen bedragen aan verschotten en salaris gemachtigde/advocaat volgens het zogenaamde Liquidatietarief, maar zullen omvatten de volledige door JBTledEurope B.V. gemaakte proceskosten, waaronder begrepen de werkelijk door JBTledEurope B.V. te betalen kosten aan salaris en verschotten van haar gemachtigde/advocaat.

 • NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING
  • Tijdens een niet toerekenbare tekortkoming worden de leverings- en andere verplichtingen van JBTledEurope B.V. opgeschort. Indien de periode, waarin door de niet toerekenbare tekortkoming nakoming van de verplichtingen voor JBTledEurope B.V. niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  • Indien JBTledEurope B.V. bij het intreden van de niet toerekenbare tekortkoming al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
  • Onder niet toerekenbare tekortkomingen in de zin van dit artikel worden verstaan omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet te wijten zijn aan de schuld van JBTledEurope B.V., noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

 • AANSPRAKELIJKHEID
  • JBTledEurope B.V. aanvaardt aansprakelijkheid – zoals hiervoor t/m artikel 11 gedefinieerd – voor door de wederpartij geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis en/of onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door de verzekering van JBTledEurope B.V. en verder tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering vermeerderd met het eigen risico. In het geval de verzekeraar niet tot uitkering over gaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van JBTledEurope B.V. beperkt tot maximaal het factuurbedrag, beperkt tot de waarde van betreffende prestatie of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeengekomen prestatie. Bij levering in termijnen, is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van betreffende termijn, of bij gebreke daarvan, de waarde van betreffende prestatie.
  • In afwijking van hetgeen bepaald is in lid 1 aanvaardt JBTledEurope B.V. geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij, omzet-/winstdervingschade, bedrijf- en/of gevolgschade, indirecte schade aan de zijde van de wederpartij en schade aan derden, schade ten gevolge van grove schuld of opzet van hulppersonen ontstaan.
  • In geval van een onrechtmatige daad van JBTledEurope B.V. of van zijn ondergeschikten is JBTledEurope B.V. slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de betreffende verzekeringspolis.
  • JBTledEurope B.V. is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
  • JBTledEurope B.V. is niet aansprakelijk indien de tekortkoming niet toerekenbaar is.

 • TOEPASSELIJK RECHT
  • Op alle aanbiedingen van JBTledEurope B.V., overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • De eenvormige wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.

 • FORUMKEUZE-GESCHILLEN
  • Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de vestigingsplaats van JBTledEurope B.V. is gelegen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  • JBTledEurope B.V. is gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval JBTledEurope B.V. de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende twee werkweken de gelegenheid om zich schriftelijk voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
  • Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden te samen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als de scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.
  • Erkenning; al het geen in deze voorwaarden is benoemd is voor wederpartij bekend en onderdeel van de eerste transactie, hij heeft dan getekend voor ontvangst van deze voorwaarden, als voor herhalende transacties waarvoor steeds naar deze voorwaarden zal worden verwezen. JBTledEurope B.V. zal steeds op eerste verzoek van de wederpartij een exemplaar van deze voorwaarden verstrekken.